AB3 Gravel

AB3 Gravel

Cubic Yard (Bulk) $37.99 50 Pound Bag $3.49

Medium Concrete Sand

Medium Concrete Sand

Cubic Yard (Bulk) $62.99 50 Pound Bag $3.69

1/4″ Buckshot Clean Gravel

1/4″ Buckshot Clean Gravel

Cubic Yard (Bulk) $49.99 50 Pound Bag $3.49

Cherry Creek

Cherry Creek

Cubic Yard (Bulk) $299.99 50 pound bag $8.79

½” Clean Gravel

½” Clean Gravel

Cubic Yard (Bulk) $46.99 50 Pound Bag $3.49

Kaw River Gravel

Kaw River Gravel

Cubic Yard (Bulk) $124.99 50 Pound Bag $4.69

Glacier White River Rock

Glacier White River Rock

Cubic Yard (Bulk) $349.99 50 Pound Bag $8.99

Missouri Rainbow

Missouri Rainbow

Cubic Yard (Bulk) $239.99 50 Pound Bag $6.89

Mocha River Rock

Mocha River Rock

Piece size: ¾ – 1 ½” Cubic Yard (Bulk) $124.99 50 Pound Bag $4.99

Alabama Sunset Gravel

Alabama Sunset Gravel

Piece size: ½ – 1 ¼” Cubic Yard (Bulk) $324.99 50 Pound Bag $8.39

Areas We Service
Kansas City, MO     Overland Park, KS     Independence, MO     Blue Springs, MO     Grandview, MO    
Shawnee, KS     Olathe, KS     Lenexa, KS     Lee's Summit, MO     Prairie Village, KS